top of page

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים

 

ע"פ  10014/17

 

לפני:  

כבוד השופט נ' הנדל

 

כבוד השופט ד' מינץ

 

כבוד השופטת י' וילנר

 

המערער:

ניסים קריספל

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבה:

מדינת ישראל

                                          

ערעור על גזר דינו של בית המשפט המחוזי ירושלים מיום 09.11.2017 בת"פ 58033-11-16

                                          

תאריך הישיבה:

כ"ט באייר התשע"ח      

(14.05.2018)

 

בשם המערער:

עו"ד דוד יפתח; עו"ד איתן פינקלשטיין

 

בשם המשיבה:

עו"ד שרית משגב; עו"ד נעה ברחד

 

פסק-דין

 

השופט נ' הנדל:

 

1.            מונח לפנינו ערעור על גזר דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (ת"פ 58033-11-16, כב' השופטת ח' מאק-קלמנוביץ) ביחס לחילוט בית מגוריו של המערער. הלה הודה והורשע, במסגרת הסדר טיעון, בעבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן: הפקודה). הוא נדון למאסר בפועל בן שנה אחת, בניכוי ימי מעצרו; מאסר מותנה; והוכרז כ"סוחר סמים" כהגדרתו בסעיף 36א(ב), לפקודה. כן חולטו שני כלי רכב וכסף מזומן. הבית חולט באופן חלקי תוך קביעת מנגנון של תשלום הסכום, וככל שהמערער לא יעמוד במנגנון האמור – חילוט הבית והשבת חלק מדמיו לידי המערער.

 

2.            הערעור מעלה סוגיות עקרוניות, הן בדבר פרשנות סעיפי החוק הרלווטיים והן בדבר סוג הסנקציה הרלוונטית – כל אלה ביחס לנסיבותיו האישיות של המערער.

 

הצדדים טענו באריכות, והסנגור הסכים להצעה לפיה בית המשפט יתרכז בשיעור הסכום שנקבע כי יחולט לטובת המדינה בהתייחס לבית מגוריו של המערער, ובמועד תשלום סכום זה. עמדת המדינה היא כי לנוכח חומרת המעשה, אין מקום להתערב בפסיקת בית המשפט המחוזי. לפי טענות הצדדים, זוהי הפעם הראשונה שבקשה לחילוט בית מגורים התקבלה.

 

3.            שקלנו את העניין, לרבות הממד התקדימי בגזר הדין, הנסיבות האישיות של המערער, וכמובן – נסיבות ביצוע העבירה. נראה, גם לנוכח עמדת הסנגוריה, כי יש מקום להגיע לתוצאה אחרת מזו שאליה הגיע בית המשפט המחוזי, כדי שזו תהיה מידתית והולמת. אף יוזכר הכלל לפיו כאשר בית המשפט פוסק בגזר הדין רכיב שיש בו משום חידוש, למשל בחומרתו או בעצם יישום הוראת דין – על השתת העונש להיעשות בצורה הדרגתית.

 

4.            בהמשך לאמור ובהתאם למכלול נסיבות המעשה והעושה, העובדות בהן הודה המערער בכתב האישום, הנפסק בגזר הדין, והוראות החוק הרלוונטיות – אנו קובעים כי סכום החיוב יעמוד על 300,000 ש"ח מהיום, תחת הסכום שנקבע בגזר הדין. היה והסכום ישולם בתוך שנה מהיום, יש לראות בכך את מילוי הוראת חילוט הבית. אם לא ייעשה כן, המנגנון שנקבע בגזר הדין ביחס לבית ייכנס לתוקפו עם השינויים המחויבים, לרבות שיעור החיוב החדש שנקבע.

 

 

          ניתן היום, ‏ז' בסיון התשע"ח (‏21.5.2018).

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

_________________________

bottom of page